ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 นโยบายการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ก.พ.บ.) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มพนักงานวิชาการประจำเต็มเวลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มผู้แทนข้าราชการ ตามมาตรา 18(ข) (5) (6) (7) และ 18(ค) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มผู้แทนข้าราชการ ตามมาตรา 18(ก) ประกาศ มมส เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ก.บ.ม ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขอเชิญผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศ มมส เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการสอบคัดเลือกบุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลิอกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) ประกาศบัณทิตวิทยาลัย มมส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2559 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นฯ ประกาศ มมส เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขออภัยในความไม่สะดวก กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายชื่อประเมินพนักงานทดลองฯ รอบ 1 เม.ย.59-30 ก.ย.59 (ส่งแบบ ป.04) รายชื่อประเมินข้าราชการและพนักงาน รอบ 1 มี.ค.59-31 ส.ค.59 (ส่งแบบ ป.04) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศขยายเวลารับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียนถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานประกันสังคม เตือนให้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แจ้งเวียนประกาศ มมส.เรื่องการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 การยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ประกาศ มมส เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนค่าหน่วยกิตจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภา มมส ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาทุน ผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ส่วนราชการ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน) หัวข้อ แนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มมส (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 แจ้งเวียนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ฯ โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” และ แถลงข่าวเปิดตัวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนค่าหน่วยกิต ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ก.พ.ม. ครั้งที่ 2 รายชื่อบุคลากรติดต่อขอรับบัตรประกันสังคมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ปี 2558-2559) ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการ ฯ ประจำปี 2557 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ฯ ขอให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทผูแทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภา มมส ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศ ก.อ.ม. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) รายชื่อ หมายเลขห้องพัก กำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 (ประกันสังคม) รายชื่อบุคลากรติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศ มมส เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ พ.ศ.2556 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ไฟล์บรรยาย โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน) โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานใน มมส (สายสนับสนุน)