สถิติบุคลากร


สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท

งบแผ่นดิน

งบรายได้

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ

346

-

346

9.12

     - ข้าราชการวิชาการ

211

-

211

5.56

     - ข้าราชการบริหาร

11

-

11

0.29

     - ข้าราชการวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

121

-

121

3.19

     - ข้าราชการทั่วไป

3

-

3

0.08

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,093

800

1,893

49.92

     - พนักงานประจำเต็มเวลา

1,065

723

1,788

47.15

         - พนักงานสายวิชาการ

819

266

1,085

28.61

                 - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

807

165

972

25.63

                 - พนักงานสายวิชาการในโรงเรียนสาธิตฯ

12

101

113

2.98

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

8

70

78

2.06

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

4

31

35

0.92

         - พนักงานสายสนับสนุน

246

457

703

18.54

     - พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

28

77

105

2.77

         - วิชาการ

23

71

94

2.48

         - สนับสนุน

5

6

11

0.29

ลูกจ้างประจำ

25

-

25

0.66

ลูกจ้างชั่วคราว

3

1,517

1,520

40.08

พนักงานราชการ

8

-

8

0.21

รวม

1,475

2,317

3,792

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่รวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

2

0.16

รองศาสตราจารย์

64

5.04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

394

31.00

อาจารย์

723

56.88

รวม

1,183

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

5

0.39

รองศาสตราจารย์

76

5.98

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

404

31.79

อาจารย์

786

61.84

รวม

1,271

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

5

0.36

รองศาสตราจารย์

76

5.47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

404

29.09

อาจารย์

905

65.08

รวม

1,390


สถิติต่างๆเพิ่มเติม

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของบุคลากร    New   

ภูมิลำเนาบุคลากร

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนอัตราการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

ช่วงอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่วงอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ

โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงสร้างอายุพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปข้อมูลสถิติ (กองแผน)

สรุปข้อมูลสถิติ (สกอ)

สรุปข้อมูลสถิติ (ข้อมูลสารสนเทศส่งจังหวัด)


จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FCusionCharts XT will load here!

FusionCharts XT will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13:52:30