สถิติบุคลากร


สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท

งบแผ่นดิน

งบรายได้

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ

347

-

347

9.16

     - ข้าราชการวิชาการ

212

-

212

5.60

     - ข้าราชการบริหาร

11

-

11

0.29

     - ข้าราชการวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

121

-

121

3.19

     - ข้าราชการทั่วไป

3

-

3

0.08

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,099

795

1,894

50.00

     - พนักงานประจำเต็มเวลา

1,069

714

1,783

47.07

         - พนักงานสายวิชาการ

815

269

1,084

28.62

                 - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

803

165

968

25.55

                 - พนักงานสายวิชาการในโรงเรียนสาธิตฯ

12

104

116

3.06

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

8

73

81

2.14

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

4

31

35

0.92

         - พนักงานสายสนับสนุน

254

445

699

18.45

     - พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

30

81

111

2.93

         - วิชาการ

25

75

100

2.64

         - สนับสนุน

5

6

11

0.29

ลูกจ้างประจำ

25

-

25

0.66

ลูกจ้างชั่วคราว

3

1,511

1,514

39.97

พนักงานราชการ

8

-

8

0.21

รวม

1,482

2,306

3,788

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่รวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

2

0.16

รองศาสตราจารย์

62

4.87

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

375

29.43

อาจารย์

741

58.16

รวม

1,180

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

4

0.31

รองศาสตราจารย์

77

6.04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

385

30.22

อาจารย์

808

63.42

รวม

1,274

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

4

0.29

รองศาสตราจารย์

77

5.52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

385

27.60

อาจารย์

930

66.59

รวม

1,396


สถิติต่างๆเพิ่มเติม

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของบุคลากร    New   

ภูมิลำเนาบุคลากร

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนอัตราการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

ช่วงอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่วงอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ

โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงสร้างอายุพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปข้อมูลสถิติ (กองแผน)

สรุปข้อมูลสถิติ (สกอ)

สรุปข้อมูลสถิติ (ข้อมูลสารสนเทศส่งจังหวัด)


จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FCusionCharts XT will load here!

FusionCharts XT will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20:57:17