ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เลขประจำตำแหน่ง) ประกาศรับสมัคร ขยายเวลา ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้สอบผ่าน

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1240)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 29 กันยายน 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207233)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207234)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207235)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207236)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207213,207214)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207196,207202)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 04 กันยายน 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (1050)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (887)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1376)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233020)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233021)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ (224009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (202007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กรกฎาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล (334004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207024)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (307007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (206013)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ (201065)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะการบัญชีและการจัดการ (201124)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะการบัญชีและการจัดการ (201050)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1038)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203003,203015)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1386)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (239)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1410)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่ (312001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กรกฎาคม 2560 - 25 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล (334004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กรกฎาคม 2560 - 24 กรกฎาคม 2560

นักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิถุนายน 2560 - 17 กรกฎาคม 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 14 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2560 - 12 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ สำนักศึกษาทั่วไป ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2560 - 07 กรกฎาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207024)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 07 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1377)

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (2060)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (307007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ (224009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (226004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560

นักวิชาการเงินและบัญชี กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207062,207163,207168,207196,207199)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2560 - 21 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณาพการศึกษา (761005)

วันที่เปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207024)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 07 มิถุนายน 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (735)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207014)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207138)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (307007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (413)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ (201108)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (413)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (660)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (226004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 เมษายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207217)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เมษายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207205)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เมษายน 2560 - 09 พฤษภาคม 2560

นักการภารโรง โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤษภาคม 2560 - 09 พฤษภาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207024)

วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มีนาคม 2560 - 21 เมษายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ (224009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มีนาคม 2560 - 20 เมษายน 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 12 เมษายน 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (272)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 12 เมษายน 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207158)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มีนาคม 2560 - 11 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (-)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มีนาคม 2560 - 05 เมษายน 2560

อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (660)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (21)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1409)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1376)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มีนาคม 2560 - 27 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยี (-)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (1260)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (-)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (639)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 มีนาคม 2560

นักอาชีวอนามัยปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207218)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 มีนาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (226004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2560 - 07 มีนาคม 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207158)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 07 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ (201108)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 06 มีนาคม 2560

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (205006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 02 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207121)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ (224009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203021)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1078)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (219013)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207200-207203)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มกราคม 2560 - 07 กุมภาพันธ์ 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (761005)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มกราคม 2560 - 03 กุมภาพันธ์ 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1079)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207158)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1385)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1410)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203022)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203021)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1078)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธันวาคม 2559 - 19 มกราคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ (224009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560

บรรณารักษ์ คณะนิติศาสตร์ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1079)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2559 - 05 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 04 มกราคม 2560

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1287(207107))

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1285(207135))

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2559 - 29 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (887)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203022)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207138)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203021)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (219011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (21)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (219011,381,1385)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233015)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 20 ธันวาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233023)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 20 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (219010,413)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (639)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (226004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักวิขาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207158)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (736)

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 พฤศจิกายน 2559 - 06 ธันวาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2559 - 06 ธันวาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217029)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1377)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

รับโอนข้าราชการ นักวิชาการพัสดุ สำนักวิทยบริการ (307)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217018,217029)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (1050)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1409)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (203021)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203022)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ()

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203019)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207194-207203)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207209)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207037)

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2559 - 10 พฤศจิกายน 2559

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1079)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 08 พฤศจิกายน 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ตุลาคม 2559 - 07 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตืการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒยธรรมอีสาน (380001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1376)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (639)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (637)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเวชสถิติ คณะแพทยศาสตร์ (207158)

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย (327011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233023)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203019)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (297)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233015)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

นักวิชาการพัสดุ สำนักวิทยบริการ (รับโอนข้าราชการ) (307)

วันที่เปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ (359001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กันยายน 2559 - 10 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ (243007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 07 ตุลาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (21)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (736)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (1387)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี (-)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (413,219010)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (1 อัตรา)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559

พนักงานขับรถยนต์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (2 อัตรา)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่ (322)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 15 กันยายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (280001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 09 กันยายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (380001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2559 - 09 กันยายน 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233015)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (233023)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203019)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (407119(207119) , 407121(207121))

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1123)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228008)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207176,207177,207178,207179)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน (1078)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207206)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (203020)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2559 - 05 สิงหาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228008)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1194(207107))

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1195(207108))

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1286(207136))

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1287(207107))

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228008)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1194(207107),1195(207108),1286(207136),1287(207107))

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233023)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ (359001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักอาชีวอนามัยปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (407218(207218))

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217018,217029)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (347)

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1285(207135))

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน (207037)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ (243007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (307009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1377)

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 เมษายน 2559 - 10 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (1387)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1388,1389)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (380001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207204)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (233015)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

รับโอนข้าราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (366)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (637)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

รับโอนข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (334)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (1387)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1388)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1389)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238,1239,1240)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์ฯ (310031)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2559 - 29 มิถุนายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย (327011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 24 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 16 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1241)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (1355)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (353)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207165)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (290145)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (290101,290108,290109,290112,290138)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 06 มิถุนายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (789)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 06 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1372)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มีนาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2559 - 17 พฤษภาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207037)

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2559 - 17 พฤษภาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย (327011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เมษายน 2559 - 13 พฤษภาคม 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (290145)

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เมษายน 2559 - 12 พฤษภาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (353)

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มีนาคม 2559 - 04 พฤษภาคม 2559

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ (420021,972,936)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มิถุนายน 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (1220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มีนาคม 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (319001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มีนาคม 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ (243007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ (228013)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (637)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207102)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (307009)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย (327011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238,1239,1240)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (290145)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1241)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (842,1368)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217018,217016,217019,217029)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (842)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207105,1285(207135))

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207208)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1285(207135))

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (207105)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (353)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 08 มีนาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (315003)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 07 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1375)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (1090)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1262,21)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ (420021,972,936)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (319001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207058,207072)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (347)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ (243007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1262)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1262)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (781)

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 มกราคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มกราคม 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207204)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 03 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1381)

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ธันวาคม 2558 - 29 มกราคม 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ (228013)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ธันวาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1123)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1372)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่ (322)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (1355)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217016,217018,217019,217029)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม (928)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศุนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (315003)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2558 - 23 ธันวาคม 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (781)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 15 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ (1362)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กันยายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238,1239,1240,1241)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1375)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1228)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (381001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1144)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (319001)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207064,1090)

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขยายเวลา) (126)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 16 พฤศจิกายน 2558

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1378,1379)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศุนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (315003)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 10 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (206066,206067)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2558 - 10 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1377)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ตุลาคม 2558 - 02 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (1294(207144))

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2558 - 30 ตุลาคม 2558

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิต(ประถม) (290145)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองกิจการนิสิต (1373)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326007)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (781)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2558

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่ (322)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 กันยายน 2558 - 09 ตุลาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (1372)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี (919)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228008)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขยายเวลา) (1366)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238,1239,1240,1241)

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (279003)

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 สิงหาคม 2558 - 20 กันยายน 2558

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย (รับโอนข้าราชการ) (33)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 สิงหาคม 2558 - 18 กันยายน 2558

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2558 - 15 กันยายน 2558

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (207219,207220)

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 สิงหาคม 2558 - 07 กันยายน 2558

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (1364(207222))

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 สิงหาคม 2558 - 07 กันยายน 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222031)

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 สิงหาคม 2558 - 04 กันยายน 2558

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. คณะวิทยาการสารสนเทศ (รับโอนข้าราชการ) (405)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ (243003,243005)

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (781)

วันที่เปิดรับสมัคร : 28 กรกฎาคม 2558 - 24 สิงหาคม 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (217011)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 21 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1249)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2558 - 17 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1228)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (331)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 07 สิงหาคม 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222096)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 03 สิงหาคม 2558

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207096,207163,207169,207170)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 03 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (587)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (478)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ (228008)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (7)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222061)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล (334004)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2558 - 21 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (1321(207158))

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กรกฎาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2558 - 13 กรกฎาคม 2558

นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (478)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ (326006)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1058,1238,1239,1240,1241)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1066)

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (895(207006))

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พฤษภาคม 2558 - 28 มิถุนายน 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222096)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (207205,207206)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1366,1367,1368,1369,1370)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (1124)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2558 - 29 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (924)

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (1355)

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 กันยายน 2557 - 17 ตุลาคม 2557

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (1343,233019)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - -

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (222053)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - -

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1005,229009,229010)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2558 - -