ระบบตรวจสอบสถานะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ


   ข้อมูลบุคลากรที่ครบกำหนดยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแยกตามคณะ/หน่วยงาน


ที่    หน่วยงาน จำนวน
1    0
2    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 23
3    คณะการบัญชีและการจัดการ 61
4    คณะเทคโนโลยี 18
5    คณะนิติศาสตร์ 3
6    คณะพยาบาลศาสตร์ 12
7    คณะแพทยศาสตร์ 21
8    คณะเภสัชศาสตร์ 8
9    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43
10    คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3
11    คณะวิทยาการสารสนเทศ 25
12    คณะวิทยาศาสตร์ 54
13    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
14    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14
15    คณะศึกษาศาสตร์ 19
16    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 16
17    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
18    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10
19    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 14
20    นิติศาสตร์ 1
21    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3
22    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 14
23    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 4
     รวม 370