เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ประเภท
ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ประเภท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกตามหน่วยงาน

ที่    หน่วยงาน จำนวน
1    กองกลาง 14
2    กองการเจ้าหน้าที่ 23
3    กองกิจการนิสิต 17
4    กองคลังและพัสดุ 23
5    กองทะเบียนและประมวลผล 16
6    กองบริการการศึกษา 18
7    กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 12
8    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 9
9    กองอาคารสถานที่ 15
10    กองแผนงาน 17
11    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 35
12    คณะการบัญชีและการจัดการ 53
13    คณะนิติศาสตร์ 18
14    คณะพยาบาลศาสตร์ 42
15    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 91
16    คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3
17    คณะวิทยาการสารสนเทศ 75
18    คณะวิทยาศาสตร์ 144
19    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36
20    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 40
21    คณะศึกษาศาสตร์ 54
22    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 52
23    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18
24    คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ 1
25    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23
26    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 29
27    คณะเทคโนโลยี 73
28    คณะเภสัชศาสตร์ 47
29    คณะแพทยศาสตร์ 53
30    บัณฑิตวิทยาลัย 7
31    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 27
32    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 31
33    ศูนย์นวัตกรรมไหม 2
34    ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 2
35    ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 5
36    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 22
37    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 19
38    สำนักคอมพิวเตอร์ 17
39    สำนักตรวจสอบภายใน 4
40    สำนักวิทยบริการ 38
41    สำนักศึกษาทั่วไป 4
42    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 7
43    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 8
     รวม 1244