เรื่อง : กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ Msu Challenge Day 2013


กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ Msu Challenge Day 2013


               เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ Msu Challenge Day 2013 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 81 พรรษา และวันแห่งการรวมพลังต้านยาเสพติด ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาไทย การละเล่นของไทย เช่น ตีล้อ วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ กระโดดเชือก เป็นต้น และการแสดงโชว์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย เช่น B-Boy ลีลาศ ศิลปะการต่อสู้มวยโบราณ และกิจกรรมสุดท้ายคือการออกกำลังกาย Aerobic Concert เพื่อสุขภาพ


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 24 กันยายน 2556