เรื่อง : งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555


งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555


                             เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาท และร่วมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสังกัด ทุกระดับ ได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารเครื่องดื่ม หลากหลายประเภท มีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดการแต่งกายด้วยชุดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อสร้างสีสันภายในงาน โดยให้คณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งตัวแทนเข้าประกวดในชุดประจำชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, บรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวแทนของบุคลากรเข้าร่วมประกวดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยการประกวดดังกล่าว ได้มีรางวัลสำหรับบุคลากรที่แต่งการสวยงาม 1 รางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศ คว้ารางวัลชุดแต่งกายสวยงาม ได้แก่ นางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่งเข้าประกวดในชุดของ “สาธารณรัฐสิงคโปร์”


                     ภาพ : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ข่าว : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 04 มกราคม 2555