เรื่อง : จัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


จัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


                โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาัลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมประชุมชี้แจง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเช้าโดยพนักงาน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนในช่วงบ่าย เป็นพนักงาน กลุ่มสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวนกว่า 600 คน ทั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ


                     ภาพ :

                     ข่าว :

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร  วันที่ 29 กันยายน 2554