เรื่อง : มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               ในการนี้ รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้แยกตามกลุ่มเพื่อเข้าศึกษาดูงานตามภารกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 16 กันยายน 2559