เรื่อง : โครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปี 2557


โครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปี 2557


                เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำปี 2557 หัวข้อ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.”โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   

                    รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ จึงไดมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ตามแผลกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 - 2559   

                    สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีประเด็นหลักในเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.” เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสามารถเผยแพร่ผลงานในวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยกิจกรรมในภาคเช้า ได้มีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ศ.ดร.วิชัย บุญแสง , ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี , ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม , ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ได้มาพบปะคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้วิธีการแนวทางในการขอกำหนดทางวิชาการ พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  

                    นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายรับฟังบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.” , “เทคนิคการกำหนดหัวข้อวิจัยเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง” และหัวข้อ “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเลือกวารสารสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่” โดย ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ,ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงษ์ดี จากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน และคาดว่าหลังจากมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นต่อไป


                     ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง อภิราม ทามแก้ว เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 16 ตุลาคม 2557