เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557


โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 100 คน เป็นสายวิชาการจำนวน 56 คน และสายสนับสนุนจำนวน 44 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

              โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่ได้พบปะผู้บริหาร ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรให้เกิดความสามัคคีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันในการติดต่อประสานงานในอนาคต

              โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรได้รับสวัสดิการด้านประกันสังคม และประกันชีวิตกลุ่ม(อลิอันซ์ อยุธยา)โดยมี ผู้แทนจากบริษัทอยุธยา ประกันชีวิตและบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ อีกทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒนวิบูลย์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้โดย นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ จากกองทะเบียนและประเมินผล เรื่องแนวโน้มและทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจรรยาบรรณนักวิจัย บรรยายให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตลอดจนข้อมูลในด้านต่างๆที่พนักงานใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนควรรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ 

              ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และในโอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ประเด็นและปัญหาต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

              นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม กิจกรรม Walk Rally เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีม มีงานเลี้ยงต้อนรับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรต่อไป

              ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 1327


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557