เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558


โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 87 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

              โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่ได้พบปะผู้บริหาร ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรให้เกิดความสามัคคีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันในการติดต่อประสานงานในอนาคต

              โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่องทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจรรยาบรรณนักวิจัย บรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒนวิบูลย์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ อีกทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรได้รับสวัสดิการด้านประกันสังคม และประกันชีวิตกลุ่ม(อลิอันซ์ อยุธยา) โดยมีบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ ตลอดจนข้อมูลในด้านต่างๆที่พนักงานใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนควรรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ 

              ในโอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ประเด็นและปัญหาต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

              นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม กิจกรรม Walk Rally เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีม มีงานเลี้ยงต้อนรับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรต่อไป

              ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 1327


                     ภาพ :

                     ข่าว :

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 15 มีนาคม 2558