เรื่อง : โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้


               เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ?การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษากับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน? โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา


                     ภาพ :

                     ข่าว :

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร  วันที่ 30 กันยายน 2554