เรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและแหล่งทุนการศึกษา


โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและแหล่งทุนการศึกษา


               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและแหล่งทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดโครงการ

               มีการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ และ แหล่งทุนการศึกษา โดย นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ วิทยากรจากศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. และสรุปบทเรียน ดำเนินกิจกรรม AAR (After Action Review) ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 24 กันยายน 2556