เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล


โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ หัวข้อ "การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ" โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่องแนวทางและนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เรื่องบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรและนิติการ บรรยายให้ความรู้โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

               และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมทำความเข้าใจ ตำแหน่งบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล หัวข้อ ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สายวิชาการ โดย นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ สายสนับสนุน นางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกร หัวข้อ การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานนิติการ


                     ภาพ :

                     ข่าว :

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 15 สิงหาคม 2559