เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการด้วยกระบวนการการจัดการความรู้


โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการด้วยกระบวนการการจัดการความรู้


               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการด้วยกระบวนการการจัดการความรู้

              ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านบุคคล (CoP_HR) 3) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติตำแหน่งนิติกร (CoP_lawyer) 4) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล และนิติการ 5) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการเขียนแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) 6) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสอบหาข้อเท็จจริง

              โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคลจากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร จำนวน 80 คน โดยกิจกรรมในการจัดโครงการฯ ประกอบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา (Problem-based Learning and Best Practice) 8 กลุ่ม HelpingCommunities ชุมชนนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล (CoP_HR) และชุมชนนักปฏิบัติตำแหน่งนิติกร ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการฯ คือ 1)ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการจัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) 2)ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสอบหาข้อเท็จจริง 3)ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรมีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4)เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านบุคคล (CoP_HR) และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติตำแหน่งนิติกร (CoP_Lawyer) 5)ระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ


                     ภาพ : นายเมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 05 มีนาคม 2555