เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร ฯ


โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร ฯ


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกรด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ หัวข้อ "การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2" โดยมี นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายอุทัย หามนตรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่องแนวทางและนโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรและตำแหน่งนิติกรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องความก้าวหน้าในสายงานของตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร บรรยายให้ความรู้โดย นางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ เรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ

              นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร

              Good Practice แนวปฏิบัติที่ดี : โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา / ประภัสร์ รัตนพร

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 25 มีนาคม 2558