เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ฯ (สายสนับสนุน)


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ฯ (สายสนับสนุน)


               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5" ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน และ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานการจัดโครงการ

               มีการบรรยายเรื่อง การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องทำอย่างไร โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

               เอกสารประกอบการบรรยาย : http://goo.gl/E75me1


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 01 ตุลาคม 2557