เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย


               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 08.30-15.45 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) หัวข้อ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุนฯ ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน และ นายอานุภาพ งามสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ซึ่งได้มีการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ

              ในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายเรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ" , "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และ การเขียนผลงานเชิงสังเคราะห์ " โดย นายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ 

              ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าประสบการณ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย นายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ  และ บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              นายปลวัชร ปัดเสน (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ)
              นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐฐัง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)
              นายขรรชัย กลิ่นผกา (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)
              นายสมพงษ์ เจริญศิริ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ)
              นายอารยะ เสนาคุณ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

              ดำเนินรายการโดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

              เอกสารประกอบการสัมมนา http://goo.gl/QksaQ3


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 24 กันยายน 2556