เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) หัวข้อ "แนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์" ณ ห้องประชุมใหญ่ EN 217 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
               มีการบรรยายเรื่อง "การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องทำอย่างไร" โดย  นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ นางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง "แนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์" และ "วิพากษ์การเขียนผลงานเชิงวิเคราห์ / สังเคราะห์" โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   

                ไฟล์ประกอบคำบรรยาย http://bit.ly/1KAYQPh
                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 24 กันยายน 2558