เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) ประจำปี 2559


โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) ประจำปี 2559


               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) ประจำปี 2559 หัวข้อ "การจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุม แม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กล่าวเปิดงาน และ นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน
              ซึ่งได้มีการบรรยายเรื่อง "การจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าประสบการณ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

              รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ)
              นายดุลยเทพ ภัทรโกศล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
              นางพรพิมล มโนชัย (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ)
              นางศศิ กุลประภา (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
              นางมาลี ศิริสุทธิ์ (บุคลากรชำนาญการพิเศษ)
              นางณัฐยา จอมพุทรา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)

              ดำเนินรายการโดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

              เอกสารประกอบการสัมมนา http://bit.ly/2doNDvX


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 28 กันยายน 2559