เรื่อง : โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2555


โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2555


               เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

              ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและประชาชนชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นวันแห่งความรักความผูกพันในครอบครัว เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในงานมีการตั้งขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประกอบไปด้วยขบวน พระพุทธรูปพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก พระบรมธาตุนาดูน และพระประจำวันเกิด และขบวนชุมชนท่าขอนยาง ,ชุมชนขามเรียง ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ โดยพิธีเริ่มด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส หลังจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดอื่น ๆ และการละเล่น และที่ขาดไม่ได้คือการตั้งโรงทาน สำหรับให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร


                     ภาพ : ประภัสร์ รัตนพร/เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 12 เมษายน 2555