เรื่อง : โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


               เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลและถวายปัจจัย ณ วัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องด้วยวัดสว่างวารี ได้จัดงานปริวาสกรรมอบรมกัมมัฎฐานเพื่อเป็นการชำระศีลให้บริสุทธิ์เป็นการออกจากอาบัติหนัก และเป็นการปฎิบัติธรรมเพื่ออบรมระดับจิตพัฒนาศักยภาพแห่งชีวิตและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 – 2 ธันวาคม 2555 และโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืนอีกด้วย


                     ภาพ : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ข่าว : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 04 มกราคม 2555