ขออนุญาตนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ มมส เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาส มมส เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 แทนกรรมการที่ว่างลง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มพนักงานวิชาการประจำเต็มเวลา รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มผู้แทนข้าราชการ ตามมาตรา 18(ก) ประกาศ มมส เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ก.บ.ม ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 วารสารประกันสังคม : หยุดทำลายประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอเชิญผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศ มมส เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลิอกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง ประกาศบัณทิตวิทยาลัย มมส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2559 ประกาศ มมส เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขออภัยในความไม่สะดวก กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เปิดรายละเอียดสิทธิ ประกันสุขภาพ ภาครัฐ 3 กองทุน แตกต่างอย่างไร รายชื่อประเมินพนักงานทดลองฯ รอบ 1 เม.ย.59-30 ก.ย.59 (ส่งแบบ ป.04) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศขยายเวลารับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียนถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 แจ้งเวียนประกาศ มมส.เรื่องการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 การยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ มมส เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนค่าหน่วยกิตจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ กพม ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาทุน ผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน) หัวข้อ แนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครทุน ก.พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา แจ้งเวียนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนค่าหน่วยกิต ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ก.พ.ม. ครั้งที่ 2 รายชื่อบุคลากรติดต่อขอรับบัตรประกันสังคมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ปี 2558-2559) แจ้งเลื่อนสอบ ตำแหน่งนิติกร (เลขประจำตำแหน่ง 359001) จากเดิม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการ ฯ ประจำปี 2557 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ฯ ขอให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทผูแทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภา มมส ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศ ก.อ.ม. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครฯ การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศ ก.อ.ม. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำ มมส (ก.อ.ม.) การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) รายชื่อ หมายเลขห้องพัก กำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โครงการให้บริการประกันสังคมเคลื่อนที่ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 (ประกันสังคม) ประกาศ มมส เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ พ.ศ.2556 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.บ.ม. กำหนดการกระทำซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรในวิชาชีพอาจารย์ ข้อ 16 (6) มมส พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ไฟล์บรรยาย โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน)