ประกาศ มมส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ มมส เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 แทนกรรมการที่ว่างลง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 นโยบายการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ก.พ.บ.) ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มพนักงานวิชาการประจำเต็มเวลา รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหางารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร กลุ่มผู้แทนข้าราชการ ตามมาตรา 18(ข) (5) (6) (7) และ 18(ค) ประกาศ มมส เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ก.บ.ม ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 วารสารประกันสังคม : หยุดทำลายประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอเชิญผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประกาศ มมส เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการสอบคัดเลือกบุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง ประกาศบัณทิตวิทยาลัย มมส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2559 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขออภัยในความไม่สะดวก กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เปิดรายละเอียดสิทธิ ประกันสุขภาพ ภาครัฐ 3 กองทุน แตกต่างอย่างไร รายชื่อประเมินพนักงานทดลองฯ รอบ 1 เม.ย.59-30 ก.ย.59 (ส่งแบบ ป.04) รายชื่อประเมินข้าราชการและพนักงาน รอบ 1 มี.ค.59-31 ส.ค.59 (ส่งแบบ ป.04) ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศขยายเวลารับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียนถึง 15 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานประกันสังคม เตือนให้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศ มมส เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ มมส เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนค่าหน่วยกิตจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภา มมส ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ กพม ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาทุน ผู้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ส่วนราชการ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครทุน ก.พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศรับสมัครการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มมส (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ประกาศ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2558 ขอแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา แจ้งเวียนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ฯ โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” และ แถลงข่าวเปิดตัวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ก.พ.ม. ครั้งที่ 2 รายชื่อบุคลากรติดต่อขอรับบัตรประกันสังคมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ปี 2558-2559) แจ้งเลื่อนสอบ ตำแหน่งนิติกร (เลขประจำตำแหน่ง 359001) จากเดิม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ฯ ขอให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภา มมส ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศ ก.อ.ม. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครฯ การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศ ก.อ.ม. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำ มมส (ก.อ.ม.) ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ รายชื่อ หมายเลขห้องพัก กำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โครงการให้บริการประกันสังคมเคลื่อนที่ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 (ประกันสังคม) รายชื่อบุคลากรติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ พ.ศ.2556 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.บ.ม. กำหนดการกระทำซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรในวิชาชีพอาจารย์ ข้อ 16 (6) มมส พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ไฟล์บรรยาย โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน) โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานใน มมส (สายสนับสนุน)