คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี กรณีหน่วยงานอื่นๆ

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม)

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ (รศ.บพิธฯ)

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ (อ.สันทนาฯ)

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี (เพิ่มเติม)

     คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี

มอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดี

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-วิทยาลัย-ศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-วิทยาลัย-ศูนย์ (เพิ่มเติม)

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-วิทยาลัย-ศูนย์

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม-ประถม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม-ประถม

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

     คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง