ค้นหาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แบบฟอร์ม ทุนการศึกษา ฯลฯ

รายการ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มมส พ.ศ. 2556

กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยน ระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือนการมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพระเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขึ้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 9 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่องฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน.. พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว6 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 5 มกราคม 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

ระเบียบ ก.บ.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

คู่มือการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเพิ่มด้านสาธารณสุข

คู่มือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

การขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการฯ เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับ ที่สถาบันศึกษากำหนดไว้เดิม

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน.. พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน.. พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยน ระดับตำแหน่ง และการโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2554

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553

ประกาศแนวทางปฏิบัติการจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพระเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552

ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของพนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544

เกณฑ์การคิดภาระงานและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการสาย ข และ ค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2546

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและการดำเนินการจัดทำ TOR

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556

หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงาน มมส พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.2554

ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 2) อาจารย์โรงเรียนสาธิตและพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การทำงานเชิงวิเคราะห์

การทำงานเชิงสังเคราะห์

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขึ้นต่ำขั้นสูง ของพนักงาน มมส พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขึ้นต่ำขั้นสูง ของพนักงาน มมส พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการปรับค่าจ้างของพนักงาน มมส พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงบัญชีค่าจ้างขั้นสูง พ.ศ. 2555

การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ปรับร้อยละห้า 1 เมษายน 2554)

ระเบียบค่าจ้างพนักงาน พ.ศ. 2543

ระเบียบค่าครองชีพ พ.ศ. 2554

ระเบียบค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบเงินตำแหน่งทางวิขาการ พ.ศ. 2547

หลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงานที่จ้างตามภาระกิจ พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

ระเบียบ ก.บ.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2544

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ และในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

บันทึกแจ้งเวียนประกาศ ฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

แก้ไขรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเฉพาะ Malaysia

แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Vacation Leave Request Form)

นโยบายสนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรที่ขอรับทุน กพบ. 60-40 (800,000 บาท)

คู่มือระบบการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ระเบียบการลาของลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขึ้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

ว 337 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ 2556

แบบฟอร์มการประเมิน (ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

สรุประเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

การดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2554

แผ่นพับ เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2548

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/1 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 มกราคม 2555

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 มกราคม 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร ประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและเบียบประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อวารสารที่ใช้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รวมเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

มติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

หนังสือเวียน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โรงเรียนสาธิต

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งพนักงานประจำเต็มเวลา สังกัดโรงเรียนสาธิต ซึ่งทำหน้าที่สอนระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2555

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ

แบบติดตามตีพิมพ์-เผยแพร่ผลงาน

แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ใบมอบฉันทะ

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว

ทำบัตรผู้บริหาร

ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครงานพนักงานราชการ

ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ

ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ

ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

หนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)

ขอปรับวุฒิ

ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ

ขอโอนมารับราชการ

แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report) สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (Award Holder's Report)

แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report) สำหรับ Supervisor's Report

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาติดตามคู่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ข้าราชการ

แบบใบลาพักผ่อน ข้าราชการ

แบบใบลาอุปสมบท ข้าราชการ

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้าราชการ

แบบใบลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ข้าราชการ

แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการ

แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้าราชการ

แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ข้าราชการ

แบบขอยกเลิกวันลา ข้าราชการ

แบบใบลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการ

Road Map

TOR

แบบรายละเอียดภาระงานอาจารย์

[1] หนังสือแจ้งการทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่

[2] ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553

[3] รายละเอียด

[4] สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลา)

[5] สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)

[6.1] สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลา)

[7] คำอธิบายเติมข้อความ

[8] สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

ขออนุมัติทำสัญญาค้ำประกันนอกสถานที่

สัญญากองทุนศึกษาภายในประเทศ กพม

สัญญารับทุนค่าหน่วยกิต

สัญญารับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาอนุญาติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

สัญญาจ้างพนักงานราชการ

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบการทำสัญญา

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัญญารับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองทุน มมส)

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. พิเศษ/รศ. พิเศษ/ศ. พิเศษ)

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล

ประเมินผลการสอน

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา มมส. พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา มมส. พ.ศ. 2554

การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบปะหน้า แบบ ป.01-02

แบบ ป.01

ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.01

แบบ ป.02

ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.02

แบบ ป.03

ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.03

แบบ ป.04

ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.04

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.1)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.2)

แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข และ ค สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานปฏิบัติการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2545

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2545

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

ประกันสังคม

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ อลิอันซ์ อยุธยา

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม Group Claim Form OPD AI (ผู้ป่วยนอก)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม Group Claim Form IPD AI (ผู้ป่วยใน)

ใบคำขอเปลี่ยนแปลง AI

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

ประกันสังคม

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว

ประกันสังคม

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนนำเสนอผลงาน

ใบสมัครทุนนำเสนอผลงานฯ (นิสิต)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ใบสมัคร ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ก.พ.บ.)

แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฯ

ใบสมัคร ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ (ก.พ.ม.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555

ใบสมัคร การยกเว้นค่าเล่าเรียน

แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรสายวิชาการ ก.พ.ม (7,000)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อใน มมส (ค่าหน่วยกิต)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ (ก.พ.ม.)

แบบ ป.01

แบบ ป.02

แบบ ป.03

ใบปะหน้าแบบ ป.01 - ป.02

ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบวารสารทางวิชาการ

บันทึกข้อความทำสัญญาล่วงหน้า

ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอื่เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

แบบ ป.04

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและเบียบประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบ ก.พ.อ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ (นิสิต) ตปท. พ.ศ. 57 ลว.8 ก.ค. 57 (45,000)

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Sick, Personal and Maternity Leave Request Form)

แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF

หนังสือยืนยันผลงานทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2556)

1. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

รวมประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ

ขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น และรายงานผลการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554

สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553

แบบสรุปผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)

Letter of Authorization

[9] คำอธิบายเติมข้อความ (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

ประกาศหลักเกณฑ์ ทุน ก.พ.ม. 2558 (รับทุนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป)

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงาน (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 1 การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารหมายเลข 2 คำจำกัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

ตางรางกรมธรรม์แนบเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา เลขที่ GTL-01454-01502

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์ม)

แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม เลขที่ GTL-01454-01771

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

ใบรายงานตัวขอรับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยคุณสมบัติฯ อาจารย์พิเศษฯ ผศ.พิเศษ. รศ.พิเศษ. ศ.พิเศษ พ.ศ.2556

บันทึกขอทำสัญญาล่วงหน้า

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

มติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (การยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงิมเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงิมเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

Request for temporary employee card 1.

Request for temporary employee card 2.

Form of administrator card.

Request the identity card Or request a new ID card. Identity Card Act 2542 the authorities.

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Microsoft Word (Doc)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง

คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์

สรุปคุณสมบัติ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และผลงานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

[6.2] สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)

[6.3] รายชื่อพนักงานที่จะต้องทำสัญญาค้ำประกันใหม่

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา

รายละเอียดการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558-2562

คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2560

หนังสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง การเขียน คำนำ สารบัญ

ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงวิเคราะห์

ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Pure Analysis

ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Quality Analysis

ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Delphi Technique Analysis

ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงสังเคราะห์

การกำหนดตัวชี้วัด สมรรถนะ

ตัวอย่างแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงวิเคราะห์ 2

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2560

แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อโดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการของพนักงาน พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงาน มมส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน พ.ศ. 2561

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการการสะสมทรัพย์พนักงาน พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.บ.ม. เรืองหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ หรือค่าจ้างที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ก.พ.บ.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มมส (ก.พ.บ.)

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มมส (กพม)

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากกองทุนพัฒนา มมส (ทุนค่าหนวยกิต)

สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อโดยได้รับการยกเว้นค่่าเล่าเรียน

สัญญารับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ (กองทุน มมส)

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

สัญญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้

เอกสารประกอบการทำสัญญา

สัญญาการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขั้นตอนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

3. แบบคำขอรับการแต่งตั้ง ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหนือเชี่ยวชาญเฉพาะ

4. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

5. ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

6. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

7. ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ

รายการ