ทุนศึกษาต่อ

☺ นโยบายสนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรที่ขอรับทุน กพบ. 60-40 (800,000 บาท)

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ก.พ.บ.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ. 2549

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อใน มมส (ค่าหน่วยกิต)

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ (ก.พ.ม.)

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555

☺ ประกาศหลักเกณฑ์ ทุน ก.พ.ม. 2558 (รับทุนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป)

☺ แก้ไขรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเฉพาะ Malaysia

☺ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรสายวิชาการ ก.พ.ม (7,000)

☺ ใบสมัคร การยกเว้นค่าเล่าเรียน

☺ ใบสมัคร ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ก.พ.บ.)

☺ ใบสมัคร ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ (ก.พ.ม.)