ระเบียบ ข้อบังคับ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปี 2561

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน พ.ศ. 2561

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการการสะสมทรัพย์พนักงาน พ.ศ. 2561

ปี 2560

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ปี 2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน.. พ.ศ. 2555

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน.. พ.ศ. 2555

ปี 2554

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยน ระดับตำแหน่ง และการโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2554

ปี 2553

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการของพนักงาน พ.ศ. 2553

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553

☺ ประกาศแนวทางปฏิบัติการจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2553

ปี 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพระเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2552

ปีอื่นๆ

☺ คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ เกณฑ์การคิดภาระงานและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการสาย ข และ ค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การประเมิน

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2546

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและการดำเนินการจัดทำ TOR


ตำแหน่งพนักงาน

☺ การทำงานเชิงวิเคราะห์

☺ การทำงานเชิงสังเคราะห์

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2553

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงาน มมส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงาน มมส พ.ศ. 2553

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556

☺ ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 2) อาจารย์โรงเรียนสาธิตและพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.2554

☺ ประกาศ การกำหนดตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.2554

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

☺ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

☺ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

☺ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2)

☺ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ


ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ของพนักงาน

☺ การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ปรับร้อยละห้า 1 เมษายน 2554)

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรืองหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ หรือค่าจ้างที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2561

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์ม)

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการปรับค่าจ้างของพนักงาน มมส พ.ศ. 2554

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงบัญชีค่าจ้างขั้นสูง พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบค่าครองชีพ พ.ศ. 2554

☺ ระเบียบค่าจ้างพนักงาน พ.ศ. 2543

☺ ระเบียบค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2554

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขึ้นต่ำขั้นสูง ของพนักงาน มมส พ.ศ. 2554

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขึ้นต่ำขั้นสูง ของพนักงาน มมส พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบเงินตำแหน่งทางวิขาการ พ.ศ. 2547

☺ แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ/ลาศึกษา/ลาปฏิบัติงานวิจัย และลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555

☺ ระเบียบ ก.บ.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542

☺ ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2544

☺ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

☺ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

☺ หลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ.2555

☺ หลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงานที่จ้างตามภาระกิจ พ.ศ.2555


การสรรหา

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

☺ คู่มือระบบการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

☺ บันทึกแจ้งเวียนประกาศ ฯ

☺ ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ และในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน พ.ศ. 2555

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555


การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงาน (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

☺ ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

☺ ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

☺ เอกสารหมายเลข 1 การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ เอกสารหมายเลข 2 คำจำกัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

☺ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงิมเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555