ระเบียบ ข้อบังคับ (ลูกจ้างชั่วคราว)

☺ การดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2554

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

☺ สรุประเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

☺ แบบฟอร์มการประเมิน (ลูกจ้างชั่วคราว)


เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

☺ แผ่นพับ เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว