สถิติบุคลากร


สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท

งบแผ่นดิน

งบรายได้

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ

307

-

307

8.18

     - ข้าราชการวิชาการ

182

-

182

4.85

     - ข้าราชการบริหาร

11

-

11

0.29

     - ข้าราชการวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

112

-

112

2.98

     - ข้าราชการทั่วไป

2

-

2

0.05

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,093

871

1,964

52.30

     - พนักงานประจำเต็มเวลา

1,068

788

1,856

49.43

         - พนักงานสายวิชาการ

823

285

1,108

29.51

                 - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

811

182

993

26.44

                 - พนักงานสายวิชาการในโรงเรียนสาธิตฯ

12

103

115

3.06

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

8

74

82

2.18

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

4

29

33

0.88

         - พนักงานสายสนับสนุน

245

503

748

19.92

     - พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

25

83

108

2.88

         - วิชาการ

19

79

98

2.61

         - สนับสนุน

6

4

10

0.27

ลูกจ้างประจำ

22

-

22

0.59

ลูกจ้างชั่วคราว

0

1,452

1,452

38.67

พนักงานราชการ

10

-

10

0.27

รวม

1,432

2,323

3,755

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่รวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

4

0.32

รองศาสตราจารย์

68

5.36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

426

33.60

อาจารย์

677

53.39

รวม

1,175

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

7

0.55

รองศาสตราจารย์

86

6.78

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

439

34.62

อาจารย์

736

58.04

รวม

1,268

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

7

0.50

รองศาสตราจารย์

86

6.20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

439

31.65

อาจารย์

856

61.64

รวม

1,388


สถิติต่างๆเพิ่มเติม

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของบุคลากร    New   

ภูมิลำเนาบุคลากร

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน (ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ชำนาญการ ฯลฯ)

จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนอัตราการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

ช่วงอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่วงอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ

โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงสร้างอายุพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปข้อมูลสถิติ (กองแผน)

สรุปข้อมูลสถิติ (สกอ)

สรุปข้อมูลสถิติ (ข้อมูลสารสนเทศส่งจังหวัด)


จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FCusionCharts XT will load here!

FusionCharts XT will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06:31:36