สถิติบุคลากร


สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท

งบแผ่นดิน

งบรายได้

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ

317

-

317

8.39

     - ข้าราชการวิชาการ

191

-

191

5.05

     - ข้าราชการบริหาร

12

-

12

0.32

     - ข้าราชการวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

112

-

112

2.96

     - ข้าราชการทั่วไป

2

-

2

0.05

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,096

850

1,946

51.48

     - พนักงานประจำเต็มเวลา

1,070

767

1,837

48.60

         - พนักงานสายวิชาการ

826

278

1,104

29.21

                 - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

814

177

991

26.22

                 - พนักงานสายวิชาการในโรงเรียนสาธิตฯ

12

101

113

2.99

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

8

71

79

2.09

                         - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

4

30

34

0.90

         - พนักงานสายสนับสนุน

244

489

733

19.39

     - พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

26

83

109

2.88

         - วิชาการ

20

79

99

2.62

         - สนับสนุน

6

4

10

0.26

ลูกจ้างประจำ

24

-

24

0.63

ลูกจ้างชั่วคราว

3

1,481

1,484

39.26

พนักงานราชการ

9

-

9

0.24

รวม

1,449

2,331

3,780

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่รวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

3

0.24

รองศาสตราจารย์

65

5.09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

420

32.92

อาจารย์

694

54.39

รวม

1,182

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจไม่รวมโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

8

0.63

รองศาสตราจารย์

83

6.50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

428

33.54

อาจารย์

757

59.33

รวม

1,276

 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมพนักงานที่จ้างตามภารกิจและโรงเรียนสาธิต ฯ

ศาสตราจารย์

8

0.57

รองศาสตราจารย์

83

5.96

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

428

30.73

อาจารย์

875

62.74

รวม

1,394


สถิติต่างๆเพิ่มเติม

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของบุคลากร    New   

ภูมิลำเนาบุคลากร

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน (ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ชำนาญการ ฯลฯ)

จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนอัตราการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

ช่วงอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่วงอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (ไม่รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (รวมสาธิตและพนักงานที่จ้างตามภารกิจ) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ (ไม่รวมสาธิต) (พิมพ์)

สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ

โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงสร้างอายุพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปข้อมูลสถิติ (กองแผน)

สรุปข้อมูลสถิติ (สกอ)

สรุปข้อมูลสถิติ (ข้อมูลสารสนเทศส่งจังหวัด)


จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FCusionCharts XT will load here!

FusionCharts XT will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:54:09