ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เลขประจำตำแหน่ง) ประกาศรับสมัคร ขยายเวลา ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้สอบผ่าน
อาจารย์ (230012)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ตุลาคม 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (806)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2561 - 07 พฤศจิกายน 2561

อาจารย์ (962)
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (217021)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

อาจารย์ (1410)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (310007)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (774)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (297)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (202018)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

รับโอนข้าราชการวิชาการ มรภ.นครสวรรณ์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (523)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (207212)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (207207)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (207217)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

อาจารย์ (207138)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (-)
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ตุลาคม 2561 - 24 ตุลาคม 2561

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (390001)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2561 - 16 ตุลาคม 2561

อาจารย์ (1162)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน 2561 - 16 ตุลาคม 2561

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (1435)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561

อาจารย์ (1376)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561 - 28 กันยายน 2561

อาจารย์ (206013)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 สิงหาคม 2561 - 28 กันยายน 2561

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1260)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (806)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

อาจารย์ (230010)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

อาจารย์ (207008)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

อาจารย์ (207138)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (934)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 สิงหาคม 2561 - 13 กันยายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (290125)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 สิงหาคม 2561 - 12 กันยายน 2561

อาจารย์ (1162)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 สิงหาคม 2561 - 07 กันยายน 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (743)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 สิงหาคม 2561 - 05 กันยายน 2561

อาจารย์ (1353)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (962)
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (928)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

พยาบาลปฏิบัติการ (207244,207245,207246)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (307007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 07 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 07 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1260)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (1385)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน (207162)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (205031)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (310007)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (217018,217028)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วันที่เปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561

รับโอนข้าราชการ (33)
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 15 สิงหาคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (523)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 06 สิงหาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (290125)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 - 06 สิงหาคม 2561

อาจารย์ (206013)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (307007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (1162,1384)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (233)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (219016)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (202018)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (1377)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (222042,222083,222102)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

วิศวกรปฏิบัติการ (310003)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1260)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

พนักงานขับรถยนต์ (-)
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (1384)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (333003)
สำนักคอมพิวเตอร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (488)
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 16 กรกฎาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (353)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิถุนายน 2561 - 11 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (-)
กองกลาง
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กรกฎาคม 2561 - 11 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (-)
คณะการบัญชีและการจัดการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 กรกฎาคม 2561 - 11 กรกฎาคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (193)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 06 กรกฎาคม 2561

บุคลากรปฏิบัติการ (339001)
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2561 - 04 กรกฎาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (290125)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2561 - 02 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ (1353)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

อาจารย์ (109)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

นักวิทยาศาสตร์ (-)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

อาจารย์ (230010)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (333003)
สำนักคอมพิวเตอร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561

พนักงานขับรถยนต์ (-)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561 - 06 มิถุนายน 2561

อาจารย์ (342,1115,972,936,420015)
คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (219016)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (1377)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (743,523)
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

รับโอนข้าราชการ (481)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (228007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (1434,1435)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (420017)
คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1260)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (310007)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2561 - 18 พฤษภาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (205031)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2561 - 18 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (207008)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (207138)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (201124)
คณะการบัญชีและการจัดการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (333003)
สำนักคอมพิวเตอร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 เมษายน 2561 - 02 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (1353)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (1420)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

อาจารย์ (230011)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (239)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

อาจารย์ (206013)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (310002)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (353)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

บุคลากรปฏิบัติการ (290112)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (290125)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561

อาจารย์ (1385)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2561

อาจารย์ (1038,1240)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

อาจารย์ (88)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (727001)
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2561

พนักงานขับรถยนต์ (-)
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2561

พยาบาลปฏิบัติการ (207166)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 - 10 เมษายน 2561

อาจารย์ (272)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2561 - 03 เมษายน 2561

นักวิชาการศึกษา (-)
กองทะเบียนและประมวลผล
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 เมษายน 2561 - 01 เมษายน 2561

รับโอนข้าราชการ (134)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มีนาคม 2561

อาจารย์ (1429)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มีนาคม 2561

นักวิชาการศึกษา (-)
กองทะเบียนและประมวลผล
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

อาจารย์ (230010)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (333003)
สำนักคอมพิวเตอร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (310002)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 มีนาคม 2561

บุคลากรปฏิบัติการ (339001)
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561

อาจารย์ (205032 (1430) )
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 16 มีนาคม 2561

วิศวกรปฏิบัติการ (310003)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (1424)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (205031)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

อาจารย์ (93)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

อาจารย์ (205034(1432))
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

อาจารย์ (222042)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (310007)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 02 มีนาคม 2561

อาจารย์ (219010)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (307007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าราชการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (206013)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (924)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (202018)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (1387)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (1123)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (1353)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (209026)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (201055)
คณะการบัญชีและการจัดการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (310002)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

พนักงานขับรถยนต์ (-)
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (353)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (-)
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม 2561 - 09 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (201124)
คณะการบัญชีและการจัดการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2561 - 09 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (207238)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มกราคม 2561 - 09 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (1429)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2561 - 02 กุมภาพันธ์ 2561

บุคลากรปฏิบัติการ (339001)
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม 2561 - 02 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ (988)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

รับโอนข้าราชการฯ วิชาการ (481)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (233011)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (233020)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (1038)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (1240)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (1386)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (207008)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (312001)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ (217025)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

อาจารย์ (887)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 กันยายน 2560 - 30 มกราคม 2561

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (310002)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561

วิศวกรปฏิบัติการ (310003)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (353)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (1420)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (202017)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561

อาจารย์ (-)
สำนักศึกษาทั่วไป
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (207238)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (239)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (203003,203015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (207102)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561

สัตวแพทยศาสตร์ปฏิบัติการ (1424)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561

สอบแข่งขันเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว (311008-311010)
กองคลังและพัสดุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561

อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 สิงหาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560

อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (307007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ธันวาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (1429)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน 2560 - 27 ธันวาคม 2560

รับโอนข้าราชการฯ วิชาการ
มรภ พระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560

อาจารย์
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 25 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (1409)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 25 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (1410)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560

นักวิชาการเงินและบัญชี ()
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560

นักวิชาการพัสดุ ()
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560

พยาบาลปฏิบัติการ (207194)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน 2560 - 13 ธันวาคม 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (207238)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน 2560 - 13 ธันวาคม 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย (-)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 10 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (219011)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 04 ธันวาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ 6 อัตรา (207233-207239,207213-207214)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 01 ธันวาคม 2560

อาจารย์ (272)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (312001)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

นิติกรปฏิบัติการ (207210)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (307007)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (233011)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (203003,203015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560

รับโอนข้าราชการ วิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560

นักวิชาการศึกษา ()
สำนักศึกษาทั่วไป
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (3 อัตรา)
สำนักศึกษาทั่วไป
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (974)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 - 16 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (924)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

นักวิจัยปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (205031)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์
โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (1429)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (207238)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (207001)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ (1428)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560

พนักงานมหาวิทยาลัย (207233-207236,207213,207214)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ตุลาคม 2560 - 03 พฤศจิกายน 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (207102)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (219010)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (233020)
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (203001)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (203003,203015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย ()
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (334004)
กองทะเบียนและประมวลผล
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (1386)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (1386)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 กันยายน 2560 - 12 ตุลาคม 2560

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (1423,1424)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (203001)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (1417,1428)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (207014,207138)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ (207233-207236,207213,207214)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560 - 02 ตุลาคม 2560

อาจารย์ (1240)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 29 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (203003,203015)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 สิงหาคม 2560 - 29 กันยายน 2560

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (205006)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 สิงหาคม 2560 - 29 กันยายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (334004)
กองทะเบียนและประมวลผล
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2560 - 21 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน (207024)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2560 - 21 กันยายน 2560

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง
บัณทิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กันยายน 2560 - 19 กันยายน 2560

พนักงานขับรถยนต์ ()
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กันยายน 2560 - 19 กันยายน 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (312001)
กองอาคารสถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560

นักวิชาการศึกษา ()
กองกิจการนิสิต
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 สิงหาคม 2560 - 08 กันยายน 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 05 กันยายน 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2560 - 04 กันยายน 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ (887)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กรกฎาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กรกฎาคม 2560 - 25 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กรกฎาคม 2560 - 24 กรกฎาคม 2560

นักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิถุนายน 2560 - 17 กรกฎาคม 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 14 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2560 - 12 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ สำนักศึกษาทั่วไป

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2560 - 07 กรกฎาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 07 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560

นักวิชาการเงินและบัญชี กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2560 - 21 มิถุนายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 07 มิถุนายน 2560

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 เมษายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เมษายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เมษายน 2560 - 09 พฤษภาคม 2560

นักการภารโรง โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤษภาคม 2560 - 09 พฤษภาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มีนาคม 2560 - 21 เมษายน 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มีนาคม 2560 - 20 เมษายน 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 12 เมษายน 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 12 เมษายน 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มีนาคม 2560 - 11 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มีนาคม 2560 - 05 เมษายน 2560

อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มีนาคม 2560 - 27 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 มีนาคม 2560

นักอาชีวอนามัยปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 มีนาคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2560 - 07 มีนาคม 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 07 มีนาคม 2560

อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 06 มีนาคม 2560

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 02 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มกราคม 2560 - 07 กุมภาพันธ์ 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มกราคม 2560 - 03 กุมภาพันธ์ 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2560

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธันวาคม 2559 - 19 มกราคม 2560

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560

บรรณารักษ์ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2559 - 05 มกราคม 2560

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2559 - 04 มกราคม 2560

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2559 - 29 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 23 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 20 ธันวาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 20 ธันวาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

นักวิขาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 พฤศจิกายน 2559 - 06 ธันวาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2559 - 06 ธันวาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

รับโอนข้าราชการ นักวิชาการพัสดุ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่วิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2559 - 10 พฤศจิกายน 2559

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม 2559 - 08 พฤศจิกายน 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ตุลาคม 2559 - 07 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตืการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒยธรรมอีสาน

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเวชสถิติ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

นักวิชาการพัสดุ สำนักวิทยบริการ (รับโอนข้าราชการ)

วันที่เปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กันยายน 2559 - 10 ตุลาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 กันยายน 2559 - 07 ตุลาคม 2559

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 04 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559

พนักงานขับรถยนต์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 15 กันยายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 09 กันยายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2559 - 09 กันยายน 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 สิงหาคม 2559 - 08 กันยายน 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายใน

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2559 - 05 สิงหาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

นักอาชีวอนามัยปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 เมษายน 2559 - 10 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

รับโอนข้าราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

รับโอนข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2559 - 29 มิถุนายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2559 - 24 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2559 - 16 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 06 มิถุนายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2559 - 06 มิถุนายน 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มีนาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2559 - 17 พฤษภาคม 2559

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เมษายน 2559 - 17 พฤษภาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เมษายน 2559 - 13 พฤษภาคม 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เมษายน 2559 - 12 พฤษภาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มีนาคม 2559 - 04 พฤษภาคม 2559

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มิถุนายน 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มีนาคม 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มีนาคม 2559 - 29 เมษายน 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 08 มีนาคม 2559

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 07 มีนาคม 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 19 มกราคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มกราคม 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2559 - 03 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ธันวาคม 2558 - 29 มกราคม 2559

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ธันวาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 25 ธันวาคม 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศุนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2558 - 23 ธันวาคม 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 - 15 ธันวาคม 2558

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กันยายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขยายเวลา)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 16 พฤศจิกายน 2558

สัตวแพทย์ปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศุนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ตุลาคม 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 10 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2558 - 10 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ตุลาคม 2558 - 02 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2558 - 30 ตุลาคม 2558

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิต(ประถม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองกิจการนิสิต

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2558

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 กันยายน 2558 - 09 ตุลาคม 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขยายเวลา)

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 สิงหาคม 2558 - 20 กันยายน 2558

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย (รับโอนข้าราชการ)

วันที่เปิดรับสมัคร : 21 สิงหาคม 2558 - 18 กันยายน 2558

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2558 - 15 กันยายน 2558

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 สิงหาคม 2558 - 07 กันยายน 2558

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 13 สิงหาคม 2558 - 07 กันยายน 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 17 สิงหาคม 2558 - 04 กันยายน 2558

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. คณะวิทยาการสารสนเทศ (รับโอนข้าราชการ)

วันที่เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะนิติศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 28 กรกฎาคม 2558 - 24 สิงหาคม 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 สิงหาคม 2558 - 21 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2558 - 17 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 07 สิงหาคม 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 03 สิงหาคม 2558

พยาบาลปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 14 กรกฎาคม 2558 - 03 สิงหาคม 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนและประมวลผล

วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2558 - 21 กรกฎาคม 2558

นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 01 กรกฎาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2558

อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2558 - 13 กรกฎาคม 2558

นักวิทยาศาสตร์ (478)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พฤษภาคม 2558 - 28 มิถุนายน 2558

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2558 - 29 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 08 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558

อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่เปิดรับสมัคร : 24 กันยายน 2557 - 17 ตุลาคม 2557

อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 กรกฎาคม 2558 - -

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่เปิดรับสมัคร : 03 กรกฎาคม 2558 - -

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2558 - -