สวัสดิการ

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงาน

     ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน พ.ศ. 2561      New   

     ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการการสะสมทรัพย์พนักงาน พ.ศ. 2561      New   

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560      New   

     ประชาสัมพันธ์สวัสดิการพนักงาน   

     การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ส่วนราชการ

     ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน พ.ศ. 2561

ประเภทสวัสดิการเบิกจากกองทุนประกันสังคม

     สวัสดิการการประกันสังคม

     แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

     แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

     หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย ในกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย (เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร)

     หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

     แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (ใส่รากฟันเทียม) กองทุนประกันสังคม

     แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุต ขูดหินปูน ใส่ฟันเทียมชนิดภอดได้) กองทุนประกันสังคม

     แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย

ประเภทสวัสดิการเบิกจากบริษัทประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา

     สวัสดิการสุขภาพ

     แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI,PA,IPD)

     แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ประเภทสวัสดิการเบิกจากบริษัทประกันชีวิต ไทยซัมซุง THAI SAMSUNG

     กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)     New   

     แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)     New   

     แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)     New   

     คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG      New   

     กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา      New   

ประเภทสวัสดิการเบิกจากมหาวิทยาลัย

     สวัสดิการการคลอดบุตร

     สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี

     สวัสดิการการรักษาฟัน

     ใบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม