สวัสดิการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

☺ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา

☺ กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

☺ ตางรางกรมธรรม์แนบเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา เลขที่ GTL-01454-01502

☺ ประกันสังคม

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2545

☺ ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2545

☺ รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ อลิอันซ์ อยุธยา

☺ แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม เลขที่ GTL-01454-01771

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม Group Claim Form IPD AI (ผู้ป่วยใน)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม Group Claim Form OPD AI (ผู้ป่วยนอก)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา

☺ ใบคำขอเปลี่ยนแปลง AI