สวัสดิการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

☺ กรรมธรรม์ SAMSUNG (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ คู่มือสวัสดิการ SAMSUNG

☺ ประกันสังคม

☺ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

☺ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) เบิกอุบัติเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา