หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่

รายการ

แจ้งเวียนมติคณะกรรมการบริหาร เรื่อง แนวทางการอนุมัติลาศึกษาต่อของบุคลากร มมส ที่ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ มมส

แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ

แนวปฏิบัติกรณีผู้เดินทางไปราชการมีการลากิจหรือลาพักผ่อนรวมอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวันหยุดชดเชยของทางราชการ

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

แนวปฏิบัติการยื่นขอลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน

การกำหนดให้ใช้อินทรนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรนู ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559

แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เมษายน 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ (สายสนับสนุน) หัวข้อ แนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

คู่มือปฏิบัติงานบุคคลเรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 25558

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงาน (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วย การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 1 การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารหมายเลข 2 คำจำกัดความและรายละเอียดสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนังสือเวียน ว 691

หนังสือเวียน ว 327

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เมษายน 2558

แจ้งเวียนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ฯ

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทผู้แทนข้าราชการ

ประกาศ มมส เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ มมส เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ มมส เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ มมส เรื่องหลักเกณท์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรทำงานวิจัยระยะสั้นหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มมส (ก.อ.ม.) เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)

แจ้งมติ ก.บ.ม. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เมษายน 2557

ประกาศ มมส เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานไปช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือขอรับพนักงานมาช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.บ.ม. กำหนดการกระทำซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ข้อ 16 (6) มมส พ.ศ. 2552 (ฉบัยที่ 2) พ.ศ. 2556

การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2556

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา มมส. พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มมส พ.ศ. 2556

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เมษายน 2555

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2555

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบจำนวนบุคลากร

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับมอบอำนาจ

เร่งให้ดำเนินการทำสัญญาจ้างพนักงาน

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

แจ้งมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2555 กรณีการขออนุมัติใช้อัตราพนักงานวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือกพนักงานเฉพาะบุคคล โดยไม่ประกาศทั่วไป

การเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555

แจ้งเลื่อนการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฐานในการ คำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

การดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2555

การ คัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน หรือสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการ"ตามรอยเกียรติยศผู้มี อุดมการณ์และจิตวิญญาณครูครั้งที่ 6 พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2554

การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

การ ปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้น ต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2554

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเลื่อน เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน บุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ

หนัง สื่อที่ ศธ 0530.1(6.1)/ว1186 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

หนังสื่อ ที่ ศธ 0530.1(6.3)ว6758 เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ สุข

หนังสื่อ ที่ ศธ 0509(2)/ว 1143 เรื่อง ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หนังสื่อที่ ศธ 0530.1(6.1)/ว 4819 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

หนังสื่อที่ ศธ 0530.1(6.1)/ว 1627 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้า ราชการและลูกจ้างประจำ (2)

หนังสื่อที่ ศธ 0530.1(6.1)/ว 1627 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้า ราชการและลูกจ้างประจำ (1)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2552 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552

สมาชิกคุรุสภาที่เป็นครูอาวุโส ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2552

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ประกาศ การให้ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2551

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารราให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

ระเบียบ กรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้ รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 255

หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2552-2556 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

การ กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรอง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

รายการ