กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division Of Human Resources Mahasarakham University

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     New    ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงานตามตำแหน่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบุคคล) (ประชุมวันที่ 3 ก.ย. 2561) ข่าวเก่า

สถิติบุคลากร
 

คลิ้ก
รายงานการ
ประชุม ก.บ.ม.

คลิ้ก
หนังสือเวียน


คลิ้ก
ค้นหาบุคลากร


คลิ้ก
หลักเกณฑ์
ประเมินผล
2554
คลิ้ก
HR MIS
   ตรวจสอบประวัติ   
   ขอหนังสือรับรอง   
คลิ้ก
เครื่องแบบ
พนักงาน

คลิ้ก
กำหนดการ
ประชุม ก.บ.ม.
ปี 2561
คลิ้ก
ค้นหาบัตร
บุคลากร

คลิ้ก
ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คลิ้ก
คำสั่งมอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
คลิ้ก
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผล

คลิ้ก
สมัครงานออนไลน์


คลิ้ก
จรรยาบรรณ
บุคลากร

คลิ้ก
FACEBOOK
กองการเจ้าหน้าที่

คลิ้ก
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์

คลิ้ก
สวัสดิการ


คลิ้ก
ระบบติดตาม
ผลงาน
ทางวิชาการ
คลิ้ก

 

ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านข่าวเก่า

ปฏิทินกองการเจ้าหน้าที่


     หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
          ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               คณะศึกษาศาสตร์
               คณะการบัญชีและการจัดการ
               คณะศิลปกรรมศาสตร์
               คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
               วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
               คณะวัฒนธรรมศาสตร์
               คณะนิติศาสตร์
          ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
               คณะวิทยาศาสตร์
               คณะเทคโนโลยี
               คณะวิศวกรรมศาสตร์
               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
               คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
               คณะวิทยาการสารสนเทศ
               สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
          ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
               คณะพยาบาลศาสตร์
               คณะเภสัชศาสตร์
               คณะสาธารณสุขศาสตร์
               คณะแพทยศาสตร์
               คณะสัตวแพทยศาสตร์
     หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
               โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
          หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
               สำนักงานอธิการบดี
               กองกลาง
               - งานสารบรรณ
               - งานการประชุม
               - งานประสานงาน มมส
               กองแผนงาน
               กองการเจ้าหน้าที่
               กองกิจการนิสิต
               กองคลังและพัสดุ
               กองบริการการศึกษา
               กองทะเบียนและประมวลผล
               กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
               ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
               กองอาคารสถานที่
               กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
               - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
               - กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
               - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
               สำนักตรวจสอบภายใน
               ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
               บัณฑิตวิทยาลัย
               สำนักคอมพิวเตอร์
               สำนักวิทยบริการ
               สำนักศึกษาทั่วไป