หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

☺ ขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น และรายงานผลการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

☺ ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2556)

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559

☺ รวมประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

☺ รายละเอียดการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558-2562

☺ สรุปคุณสมบัติ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และผลงานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

☺ แบบคำขอรับการแต่งตั้ง ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ


การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

☺ การกำหนดตัวชี้วัด สมรรถนะ

☺ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

☺ ตัวอย่าง การเขียน คำนำ สารบัญ

☺ ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Delphi Technique Analysis

☺ ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Pure Analysis

☺ ตัวอย่าง งานเชิงวิเคราะห์ Quality Analysis

☺ ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงวิเคราะห์

☺ ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงวิเคราะห์ 2

☺ ตัวอย่าง หนังสืองานเชิงสังเคราะห์

☺ ตัวอย่างแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน