หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการ

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2553

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2556

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2560

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร ประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

☺ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยคุณสมบัติฯ อาจารย์พิเศษฯ ผศ.พิเศษ. รศ.พิเศษ. ศ.พิเศษ พ.ศ.2556

☺ ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบวารสารทางวิชาการ

☺ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

☺ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4)

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและเบียบประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและเบียบประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อวารสารที่ใช้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

☺ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิทยานิพนธ์

☺ มติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

☺ มติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (การยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

☺ รวมเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

☺ ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2560

☺ หนังสือเวียน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

☺ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

☺ แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฯ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการ โรงเรียนสาธิต ฯ

☺ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โรงเรียนสาธิต

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งพนักงานประจำเต็มเวลา สังกัดโรงเรียนสาธิต ซึ่งทำหน้าที่สอนระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2555