หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการ โรงเรียนสาธิต ฯ

☺ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โรงเรียนสาธิต

☺ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งพนักงานประจำเต็มเวลา สังกัดโรงเรียนสาธิต ซึ่งทำหน้าที่สอนระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2555