หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2554

☺ แบบ ป.01

☺ แบบ ป.02

☺ แบบ ป.03

☺ แบบ ป.04

☺ ใบปะหน้าแบบ ป.01 - ป.02