เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ประเภท
ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ประเภท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกตามหน่วยงาน

ที่    หน่วยงาน จำนวน
1    กองกลาง 15
2    กองการเจ้าหน้าที่ 21
3    กองกิจการนิสิต 14
4    กองคลังและพัสดุ 24
5    กองทะเบียนและประมวลผล 16
6    กองบริการการศึกษา 18
7    กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 13
8    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 10
9    กองอาคารสถานที่ 19
10    กองแผนงาน 15
11    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 36
12    คณะการบัญชีและการจัดการ 46
13    คณะนิติศาสตร์ 18
14    คณะพยาบาลศาสตร์ 46
15    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 89
16    คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3
17    คณะวิทยาการสารสนเทศ 79
18    คณะวิทยาศาสตร์ 144
19    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38
20    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 41
21    คณะศึกษาศาสตร์ 58
22    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 52
23    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30
24    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23
25    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 31
26    คณะเทคโนโลยี 73
27    คณะเภสัชศาสตร์ 48
28    คณะแพทยศาสตร์ 51
29    บัณฑิตวิทยาลัย 6
30    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 31
31    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 30
32    ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 2
33    ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 5
34    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 22
35    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 17
36    สำนักคอมพิวเตอร์ 19
37    สำนักตรวจสอบภายใน 5
38    สำนักวิทยบริการ 38
39    สำนักศึกษาทั่วไป 4
40    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 7
41    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 8
     รวม 1265