แบบประเมิน (ใหม่)

☺ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.01

☺ ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.02

☺ ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.03

☺ ตัวอย่างการกรอกแบบ ป.04

☺ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา มมส. พ.ศ. 2554

☺ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา มมส. พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

☺ แบบ ป.01

☺ แบบ ป.02

☺ แบบ ป.03

☺ แบบ ป.04

☺ ใบปะหน้า แบบ ป.01-02


แบบประเมิน

☺ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

☺ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.1)

☺ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.2)

☺ แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข และ ค สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6

☺ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานปฏิบัติการ

☺ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานวิชาการ

☺ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

☺ รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว