แบบฟอร์มตำแหน่งทางวิชาการ

☺ ประเมินผลการสอน

☺ หนังสือยืนยันผลงานทางวิชาการ

☺ หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล

☺ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

☺ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. พิเศษ/รศ. พิเศษ/ศ. พิเศษ)

☺ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

☺ แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Microsoft Word (Doc)

☺ แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF

☺ แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)

☺ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม