แบบฟอร์ม

☺ Letter of Authorization

☺ ขอปรับวุฒิ

☺ ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ

☺ ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ

☺ ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

☺ ขอโอนมารับราชการ

☺ ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ

☺ ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

☺ ทำบัตรผู้บริหาร

☺ ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

☺ ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว

☺ บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ

☺ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ

☺ หนังสือขอลาออกจากราชการ

☺ หนังสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน

☺ แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง

☺ แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)

☺ แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)

☺ แบบติดตามตีพิมพ์-เผยแพร่ผลงาน

☺ แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

☺ แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

☺ แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

☺ แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report) สำหรับ Supervisor's Report

☺ แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report) สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (Award Holder's Report)

☺ แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

☺ แบบสรุปผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

☺ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)

☺ ใบมอบฉันทะ

☺ ใบรายงานตัวขอรับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

☺ ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย

☺ ใบสมัครงานพนักงานราชการ

☺ ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว


แบบฟอร์มการลาพนักงาน

☺ แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Vacation Leave Request Form)

☺ แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบใบลาติดตามคู่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Sick, Personal and Maternity Leave Request Form)


แบบฟอร์มการลาข้าราชการ

☺ แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ข้าราชการ

☺ แบบใบลาพักผ่อน ข้าราชการ

☺ แบบใบลาอุปสมบท ข้าราชการ

☺ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้าราชการ

☺ แบบใบลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ข้าราชการ

☺ แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการ

☺ แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้าราชการ

☺ แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ข้าราชการ

☺ แบบขอยกเลิกวันลา ข้าราชการ

☺ แบบใบลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการ

☺ แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มาตรฐานภาระงาน

☺ Road Map

☺ TOR

☺ แบบรายละเอียดภาระงานอาจารย์