พนักงานมหาวิทยาลัย

☺ [1] หนังสือแจ้งการทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่

☺ [2] ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553

☺ [3] รายละเอียด

☺ [4] สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลา)

☺ [5] สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)

☺ [6.1] สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลา)

☺ [6.2] สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)

☺ [6.3] รายชื่อพนักงานที่จะต้องทำสัญญาค้ำประกันใหม่

☺ [7] คำอธิบายเติมข้อความ

☺ [8] สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)

☺ [9] คำอธิบายเติมข้อความ (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)


อื่นๆ

☺ ขออนุมัติทำสัญญาค้ำประกันนอกสถานที่

☺ สัญญากองทุนศึกษาภายในประเทศ กพม

☺ สัญญารับทุนค่าหน่วยกิต

☺ สัญญารับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

☺ สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

☺ สัญญาอนุญาติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

☺ สัญญาอนุญาติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

☺ สัญญาจ้างพนักงานราชการ

☺ สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

☺ ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

☺ เอกสารประกอบการทำสัญญา

☺ ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศ กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

☺ สัญญารับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองทุน มมส)

☺ สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ)

☺ สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)

☺ บันทึกขอทำสัญญาล่วงหน้า

☺ สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อโดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน