แบบฟอร์มแสดงเจตนาบำเหน็จฯ

☺ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

☺ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย