แบบฟอร์มแสดงเจตนาบำเหน็จฯ

☺ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย