เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560


โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีพนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการ 75 คน แบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 39 คน และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 36 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

               นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าใจในบริบท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตน ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดี มีวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น รับทราบในสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดขวัญกำลังใจพร้อมที่จะผลักดันภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป

               โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ?คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน? โดย รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษตลอดจนรับฟังนโยบาย ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และข้อมูลในด้านต่างๆ ที่พนักงานใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนควรรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้

               กิจกรรมในโครงการ นอกจากพนักงานใหม่จะได้รับฟังบรรยายในประเด็นที่สำคัญแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และประธานสาขานันทนาการ ภาควิชาพลานามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาร่วมดำเนินกิจกรรมสันทนาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร

               นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ประเด็นและปัญหาต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

               ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 04 พฤษภาคม 2560