เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


                เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้น ในหัวข้อ ทักษะการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ของบุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ จาก 10 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 46 คน โดยมี ดร. นวลใจ โคตรแสง อาจารย์สาขาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า และ อาจารย์ สมปอง มูลมณี อาจารย์ประจำคณะมนุษย์และสัวคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ เป็นวิทยากรในช่วงบ่าย

               https://science.msu.ac.th/?p=15449


                     ภาพ : เกรียงไกร นามพุทธา

                     ข่าว : เกรียงไกร นามพุทธา

                     ผู้ประกาศ : เกรียงไกร นามพุทธา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์_ประจำปี_2560