เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน)


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน)


               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.15 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน และ นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีฯ

              ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เทคนิคการเขียนคู่มือ และแบบคำขอรับการแต่งตั้งตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย

              นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ (ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
              นายกัมปนาท อาชา (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
              นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
              นางสาวอนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์ (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ)
              นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

              ดำเนินรายการ และสรุปการถอดบทเรียนและตอบข้อซักถามโดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : กองการเจ้าหน้าที่

                     ผู้ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม_(สายสนับสนุน)