บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 

 รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 

 นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ภายใน 1328

 

 นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ภายใน 1345

 

 นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ภายใน 1395 

 นายอุทัย หามนตรี

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

โทรศัพท์ภายใน 1394

 

 นางกิจปภา แสงหิม

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ภายใน 1395

 

 นางฉันทนา จันทรจำนง

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ภายใน 1395

 

 นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว

บุคลากรชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1388

 

 นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย

บุคลากรชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1395

 

 นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1394

 

 นางสาวณิชา เลิศวรกุลกิติ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1388

 

 นางสาวปวีณา รินไธสง

บุคลากรชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1371

 

 นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1371

 

 นายทัศนัย ผดุงสมัย

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1394

 

 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1394 

 นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

นิติกรชำนาญการ

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

โทรศัพท์ภายใน 1345

 

 นายสุรชัย ศรีสมนาง

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1232

 

 นายนิติสิทธิ์ โคตุโร

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1232

 

 นางสาวอัญชลี หรรษา

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1389

 

 นางสาวอนุชิฎา วิชัย

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1232

 

 นางสาวฐิติพร พลสุภาพ

นิติกรชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1389

 

 นางทัศนีย์วรรณ บุญลี

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1232 

 นางสาวศิริกาญจน์ คำชนะ

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1232 

 นายอดิศักดิ์ จันทรประทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1232 

 นางพจนีย์ ศรีเปารยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1340

 

 นายธนพงศ์ รักษาพล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1340 

 นางสาวศิริพร แสงไกร

บุคลากรชำนาญการ

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

โทรศัพท์ภายใน 1286

 

 นายประภัสร์ รัตนพร

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1286

 

 นายเจริญ แสงห้าว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1327

 

 นายเมธา วงศ์คำตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ภายใน 1286